نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 10 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C10A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 10 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C10A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 16 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C16A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 16 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C16A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 20 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C20A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 20 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C20A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 25 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C25A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 25 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C25A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 32 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C32A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 32 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C32A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 4 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C4A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 4 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C4A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 40 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C40A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 40 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C40A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 50 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C50A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 50 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C50A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 6 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C6A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 6 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C6A  

کلید مینیاتوری 3 پل ال اس 63 آمپر مدل Ls BKN-b 3P C63A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : سه حداکثر جریان عبوری : 63 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 3P C63A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 1 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C1A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 1 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا :  Ls BKN-b 1P C1A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 10 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C10A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 10 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C10A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 16 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C16A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 16 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C16A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 2 آمپر مدل Ls BBKN-b 1P C2A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 2 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا :  Ls BKN-b 1P C2A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 20 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C20A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 20 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C20A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 25 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C25A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 25 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C25A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 32 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C32A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 32 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C32A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 4 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C4A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 4 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا :  Ls BKN-b 1P C4A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 40 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C40A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 40 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C40A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 50 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C50A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 50 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C50A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 6 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C6A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 6 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا :  BKN-b 1P C6A  

کلید مینیاتوری تک پل ال اس 63 آمپر مدل Ls BKN-b 1P C63A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN-b تعداد پل : یک حداکثر جریان عبوری : 63 آمپر محنی C   (موتوری  ) کد تجاری کالا : BKN-b 1P C63A  

کلید مینیاتوری تکفاز ال اس 1 آمپر مدل LS BKN 1P C1A

مشخصات فنی محصول :  تعداد فاز  : تکفاز ( تک پل ) حداکثر جریان عبوری : 1 آمپر محنی C (موتوری) کد تجاری کالا : BKN 1P C1A  

کلید مینیاتوری تکفاز ال اس 10 آمپر مدل Ls BKN 1P B/C10A

مشخصات فنی محصول :  نوع محصول : کلید مینیاتوری MCB سری BKN تعداد فاز  : تکفاز حداکثر جریان عبوری : 10 آمپر محنی C , B (موتوری و روشنایی ) کد تجاری کالا : BKN 1P B/C10A