نمایش 1–24 از 118 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سیم رانژه سایز 0.5/1.1*2

834 تومان

مشخصات فنی محصول

قطر سیم عایق / تعداد و قطر هادی (mm) : 2*0.5/1.1 نوع کابل: سیم رانژه یا تلفن نوع مغزی : مس آنیل شده تک مفتولی قلع اندود ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

سیم رانژه سایز 0.6/1.1*2

1,112 تومان

مشخصات فنی محصول

قطر سیم عایق / تعداد و قطر هادی (mm) : 2*0.6/1.1 نوع کابل: سیم رانژه یا تلفن نوع مغزی : مس آنیل شده تک مفتولی قلع اندود ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CCA سایز 0.7+0.6*2

859 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*0.6+0.7 نوع کابل: کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CCA نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CCA سایز 1.2+0.9*2

1,423 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*0.9+1.2 نوع کابل: کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CCA نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CU سایز 0.7+0.6*2

1,517 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*0.6+0.7 نوع کابل: کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CU نوع مغزی : مس (CU) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CU سایز 1.2+0.9*2

3,065 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*0.9+1.2 نوع کابل: کابل مخابراتی دوبل مهاردار A2Y-T CU نوع مغزی : مس (CU) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*10

2,214 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 10*2*0.4 نوع کابل: کابل ده زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*15

3,045 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 15*2*0.4 نوع کابل: کابل پانزده زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*2

831 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*2*0.4 نوع کابل: کابل دو زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*20

3,808 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 20*2*0.4 نوع کابل: کابل بیست زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*25

4,365 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 25*2*0.4 نوع کابل: کابل بیست و پنج زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*30

5,166 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 30*2*0.4 نوع کابل: کابل سی زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*32

5,453 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 32*2*0.4 نوع کابل: کابل سی و دو زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*4

1,166 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 4*2*0.4 نوع کابل: کابل چهار زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*40

6,706 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 40*2*0.4 نوع کابل: کابل چهل زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*50

8,120 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 50*2*0.4 نوع کابل: کابل پنجاه زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.4*2*6

1,541 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 6*2*0.4 نوع کابل: کابل شش زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*10

3,091 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 10*2*0.5 نوع کابل: کابل ده زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*15

4,253 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 15*2*0.5 نوع کابل: کابل پانزده زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*2

968 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 2*2*0.5 نوع کابل: کابل دو زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*20

5,426 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 20*2*0.5 نوع کابل: کابل بیست زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*25

6,849 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 25*2*0.5 نوع کابل: کابل بیست و پنج زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*30

8,006 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 30*2*0.5 نوع کابل: کابل سی زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)

کابل مخابراتی زمینی A2Y روکش مس CCA سایز 0.5*2*32

8,603 تومان

مشخصات فنی محصول

تعداد و سطح مقطع نامی هادی(mm2): 32*2*0.5 نوع کابل: کابل سی و دو زوج مخابراتی زمینی A2Y نوع مغزی : آلومینیوم با روکش مس (CCA) شیلدار ساخت شرکت سیما کابل رسانا (اراک)