نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

سیم برق افشان 1 دماوند

800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 1 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق افشان 1.5 دماوند

1,150 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 1.5 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق افشان 10 دماوند

8,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 10 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 120 دماوند

95,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 120 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 150 دماوند

120,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 150 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 150 دماوند

120,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 150 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 16 دماوند

16,200 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 4 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 185 دماوند

140,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته افشان 185 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 2.5 دماوند

1,650 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 2.5 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 240 دماوند

175,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 240 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 25 دماوند

20,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 25 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 35 دماوند

28,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته افشان 35 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 4 دماوند

2,750 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 4 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 50 دماوند

38,500 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 50 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 6 دماوند

4,400 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 6 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 70 دماوند

50,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته افشان 70 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق افشان 95 دماوند

82,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته 95 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 5 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق مفتول 1 دماوند

800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  1 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق مفتول 1.5 دماوند

115,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  1.5 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 300/500 ولت

سیم برق مفتول 10 دماوند

8,800 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  10 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق مفتول 120 دماوند

97,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  120 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق مفتول 150 دماوند

125,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  150 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق مفتول 16 دماوند

13,200 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  16 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت

سیم برق مفتول 185 دماوند

145,000 تومان

مشخصات فنی محصول :

سطح مقطع سیم : 1 رشته مفتول  185 میلیمتر مربع جنس عایق : PVC نوع C جنس رسانا : مس کلاس 1 دمای عملیاتی : -30 الی +70 درجه سانتی گراد ولتاژ نامی : 450/750 ولت