نمایش 1–24 از 26 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 0.34 الی 0.5 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 0.34 الی 0.5 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 0.5S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 0.6 الی 0.9 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 0.6 الی 0.9 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 0.9S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 0.8 الی 1.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 0.8 الی 1.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 1.2S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 0.8 الی 1.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 0.8 الی 1.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 2.1  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 1.1 الی 1.6 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 1.1 الی 1.6 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 1.6S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 12 الی 18 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 12 الی 18 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر مدل : UTH32K 18S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 12 الی 18 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 12 الی 18 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 18S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 15 الی 22 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 15 الی 22 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر مدل : UTH32K 22S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 15 الی 22 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 15 الی 22 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 22S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 17 الی 25 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 17 الی 25 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر مدل : UTH32K 25S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 17 الی 25 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 17 الی 25 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 22S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 2 الی 3 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 2 الی 3 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 3S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 2.8 الی 4.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 2.8 الی 4.2 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 4.2S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 22 الی 32 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 22 الی 32 آمپر جهت کنتاکتور 18الی32آمپر مدل : UTH32K 32S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 22 الی 32 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 22 الی 32 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 32S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 28 الی 40 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 28 الی 40 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 40S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 28 الی 40 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 28 الی 40 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر مدل : UTH100K 40S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 34 الی 50 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 34 الی 50 آمپر جهت کنتاکتور 40الی65آمپر مدل : UTH65K 50S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 34 الی 50 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 34 الی 50 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر مدل : UTH100K 50S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 4 الی 6 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 4 الی 6 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 6S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 45 الی 65 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 45 الی 65 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر مدل : UTH100K 65S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 5 الی 3 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 5 الی 3 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 5S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 5.6 الی 8 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 5.6 الی8 آمپر جهت کنتاکتور 9الی12آمپر مدل : UTH12K 8S  

کلید محافظ موتور MPCB هیوندای 52 الی 75 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر

مشخصات فنی محصول : نام محصول : رله حرارتی / کلید محافظ موتور برند :هیوندای 52 الی 75 آمپر جهت کنتاکتور 75الی100آمپر مدل : UTH100K 75S